ပင်ရင်းဒေသစည်းမျဉ်း

ပင်ရင်းဒေသစည်းမျဉ်းဆိုသည်မှာ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခု၏ ထုတ်လုပ်ရာ အရင်းအမြစ်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် အသုံးပြုသော စံသတ်မှတ်ချက် ဖြစ်သည်။ ပင်ရင်းဒေသစည်းမျဉ်း(၂) မျိုးရှိပါသည်။ ၄င်းတို့မှာ အကောက်ခွန်သက်သာခွင့်နှင့်မဆိုင်သော ပင်ရင်းဒေသ စည်းမျဉ်းနှင့် အကောက်ခွန်သက်သာခွင့် နှင့်ဆိုင်သော စည်းမျဉ်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ အကောက်ခွန်သက်သာခွင့်နှင့်မဆိုင်သော စည်းမျဉ်းများကို စီးပွားရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒ အစီအမံများ၊ အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်များသာမက အကောက်ခွန် အရေအတွက် ကန့်သတ်ချက်များ၊ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် ပြည်သူတင်ဒါစနစ် များနှင့် ပင်ရင်းအမှတ်အသားများအတွက်ပါ အသုံးပြုသည်။ အကောက်ခွန်သက်သာခွင့် နှင့်မဆိုင်သော ပင်ရင်းဒေသစည်းမျဉ်းနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု စံသတ်မှတ်ချက်များ မရှိပါ။ အပြည့်အဝထုတ်လုပ်ခြင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ဂဏန်း (၄) လုံးအဆင့် အကောက်ခွန်လိုင်းပြောင်းလဲခြင်း ကဲ့သို့သော စံသတ်မှတ်ချက်တို့ကို ပင်ရင်းကုန်စည်အဖြစ် ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အသုံးပြုသည်။

အကောက်ခွန်သက်သာခွင့်နှင့်ဆိုင်သော ပင်ရင်းဒေသစည်းမျဉ်းများသည် မြန်မာနိုင်ငံ ပါဝင်လျက် ရှိသော အာဆီယံကုန်စည်ကုန်သွယ်ရေး သဘောတူစာချုပ်နှင့်အခြား မြန်မာနိုင်ငံမှပါဝင်ဆောင် ရွက်နေသော အခြားကုန်သွယ်မှုသဘောတူညီချက်များနှင့် အညီ (အခွန်ကောက်ခံမှု လျော့ပေါ့ပေး ခြင်း(သို့)လုံးဝအခွန်ကောက်ခံမှု မရှိခြင်း)အရ သွင်းကုန်များတင်သွင်းရာတွင် ဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ အာဆီယံကုန်စည် ကုန်သွယ်ရေး သဘောတူစာချုပ်၏ အခန်း(၃)၊ စည်းမျဉ်း ၂၅-၃၉နှင့် အာဆီယံ ကုန်စည်ကုန်သွယ်ရေး သဘောတူစာချုပ်၏ နောက်ဆက်တွဲတွင် သီးသန့် ပင်ရင်းဒေသ စည်းမျဉ်းများကို ဖော်ပြထားသည်။ click here

မြန်မာနိုင်ငံသည် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်နှင့်အညီ သြစတြေးလျနှင့် နယူးဇီလန်၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ဂျပန်နှင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့နှင့် အကောက်ခွန် သက်သာခွင့်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မှု စာချုပ်များတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။  မြန်မာနိုင်ငံသည် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအား အခွင့် အရေးပေးသည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မှု အခွင့်အရေးပေးသည့် စနစ်နှင့် ဘက်စုံနည်းပညာနှင့်  စီးပွားရေးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုမှု အစီအစဉ် (ဘင်းမ်စတက်) တို့တွင် အဖွဲ့ဝင် အဖြစ်လည်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ်များကို အခွင့်အရေးပေးသည့် အကောက်ခွန်၏ အစီအစဉ်များ အရ ပင်ရင်းကုန်စည်ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံစာအဖြစ် အသုံးပြုသည်။ အာဆီယံကုန်စည်ကုန်သွယ် ရေးသဘောတူညီချက်၊ အပိုင်း ၃၈ သည် အာဆီယံ အခွင့်အရေးပေးမှုတွင် ကုန်တင်ပို့သည့် အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံမှ ထုတ်ပေးသည့်ပုံစံအတိုင်း အစိုးရအဖွဲ့မှ ထုတ်ပေးသည့် အာဆီယံပင် ပင်ရင်းနိုင်ငံ ထောက်ခံချက်လက်မှတ် ( Form D) အရ အကျုံးဝင်သည့် ကုန်ပစ္စည်းတို့ကိုသာ အခွင့်အရေး ပေးမည် ဖြစ်သည်။ အာဆီယံကုန်စည်ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်၊ အပိုင်း ၈ တွင် ဖော်ပြထား သည့်အတိုင်း အခြားအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသို့လည်း အသိပေးရန် လိုအပ်သည်။  ဥပမာအားဖြင့် Form D ပုံစံကို click here တွင် နှိပ်ကြည့်နိုင်ပြီး အခြား form ပုံစံများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။

 1. Form E (အာဆီယံ-တရုတ်လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုဒေသ)
 2. Form AK (အာဆီယံ-ကိုရီးယားလွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုဒေသ)
 3. Form AJ (Japan) (အာဆီယံ-ဂျပန်ဘက်စုံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု)
 4. Form AJ (Asean) (အာဆီယံနိုင်ငံများတွင် အသုံးပြုသော ပုံစံ)
 5. Form AI (အာဆီယံ-အိန္ဒိယ လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုဒေသ)
 6. Form AANZFTA (အာဆီယံ-သြစတြေးလျ-နယူးဇီလန် လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုဒေသ)
 7. Form A (GSP အစီအစဉ်အရ ခွင့်ပြုသော ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများ)
 8. Form Korea (ကိုရီးယား)
 9. Form DFTP (အိန္ဒိယ)
 10. Form China (တရုတ်)
 11. Form Hongkong (ဟောင်ကောင်)

အကောက်ခွန်သက်သာခွင့်နှင့်ဆိုင်သော ပင်ရင်းဒေသစည်းမျဉ်းများကို ဤနေရာ တွင်လဲဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

အကောက်ခွန်သက်သာခွင့်နှင့် မသက်ဆိုင်သောပင်ရင်း နိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ်များကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်နှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမှ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနသည် အကောက်ခွန်သက်သာခွင့်နှင့်သက်ဆိုင်သော ပင်ရင်းနိုင်ငံ သက်သေခံလက်မှတ်များနှင့် အကောက်ခွန်သက်သာခွင့်နှင့်မသက်ဆိုင်သော ပင်ရင်း နိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ်များကို တာဝန်ယူ လက်ခံစိစစ်ပေးလျက်ရှိပြီး၊ အကောက်ခွန် သက်သာခွင့်ကို ခွင့်ပြုခြင်း (သို့မဟုတ်) ငြင်းပယ်ခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

အမေရိကန် GSP ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ -

1.  U.S. GSP Guidebook

2. GSP Handbook on the Scheme of US

3. US GSP Eligible for All Countries 2016

4. US GSP Eligible Lines for LDBDCs

5. US GSP Eligible Agri HTS Lines

6. US GSP Eligible Textile Apparel and Travel Goods HTS Lines