စီမံအုပ်ချုပ်မှု (Administrative Rulings) နှင့် တရားစီရင်မှု (Court Rulings) ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်ညွှန်ကြားချက်များ

ကုန်စည်များတင်သွင်းတင်ပို့ခြင်းနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုတို့နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စီမံအုပ်ချုပ်မှု (Administrative Rulings) နှင့် တရားစီရင်မှု (Court Rulings) ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် ညွှန်ကြားချက်များကို အောက်ဖော်ပြပါ website များတွင် ကြည့်ရှုနိုင် သည်-

  • အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ website
  • ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ website
  • စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ website