ဆောင်းပါးများ

  အားလုံးပြရန်Displaying 1 - 15 of 46 results
ခေါင်းစဉ် ကဏ္ဍ picture_as_pdf Created On
စီးပွားရေးသတင်းဂျာနယ်တွင်ပါရှိသည့် ဆောင်းပါးများအား ဤနေရာတွင် တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။ picture_as_pdf 2022-12-07
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ မတ်လ (၄)ရက်နေ့ထုတ် အတွဲ(၁၉)အမှတ်(၁၀) ၊ စီးပွားရေးသတင်းဂျာနယ် picture_as_pdf 2019-03-27
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ မတ်လ (၁၁)ရက်နေ့ထုတ် အတွဲ(၁၉)အမှတ်(၁၀) ၊ စီးပွားရေးသတင်းဂျာနယ် picture_as_pdf 2019-03-27
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ မတ်လ (၁၈)ရက်နေ့ထုတ် အတွဲ(၁၉)အမှတ်(၁၁) ၊ စီးပွားရေးသတင်းဂျာနယ် picture_as_pdf 2019-03-27
၂၀၁၇ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ (၂)ရက်နေ့ထုတ် အတွဲ(၁၇)အမှတ်(၁)၊စီးပွားရေးသတင်းဂျာနယ် General picture_as_pdf 2017-01-09
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၆)ရက်နေ့ထုတ် အတွဲ(၁၆)၊ အမှတ်(၄၉)၊ စီးပွားရေးသတင်းဂျာနယ် General picture_as_pdf 2016-12-28
၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၂)ရက်နေ့ထုတ်အတွဲ(၁၆)၊အမှတ်(၄၇)၊ စီးပွားရေးသတင်းဂျာနယ် General picture_as_pdf 2016-12-21
၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၉)ရက်နေ့ထုတ်အတွဲ(၁၆)၊အမှတ်(၄၈)၊ စီးပွားရေးသတင်းဂျာနယ် General picture_as_pdf 2016-12-21
၂၀၁၆ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၀)ရက်နေ့ထုတ်အတွဲ(၁၆)၊အမှတ်(၄၅)၊ စီးပွားရေးသတင်းဂျာနယ် General picture_as_pdf 2016-12-21
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ အထူးအခွင့်အရေးဖြင့် အကောက်ခွန်သက်သာခွင့်ပေးသည့် (GSP) အစီအစဉ် (Myan) Generalized System of Preferences (GSP) picture_as_pdf 2016-12-14
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ အထူးအခွင့်အရေးဖြင့် အကောက်ခွန်သက်သာခွင့်ပေးသည့် (GSP) အစီအစဉ် (Eng) Generalized System of Preferences (GSP) picture_as_pdf 2016-12-14
၂၀၁၆ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၀)ရက်နေ့ထုတ်အတွဲ(၁၆)၊အမှတ်(၄၅)၊ စီးပွားရေးသတင်းဂျာနယ် General 2016-11-29
၂၀၁၆ခုနှစ်၊နိုဝင်ဘာလ(၂၁)ရက်နေ့ထုတ် အတွဲ(၁၆)၊အမှတ်(၄၄)၊ စီးပွားရေးသတင်းဂျာနယ် General picture_as_pdf 2016-11-22
၂၀၁၆ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၄)ရက်နေ့ထုတ် အတွဲ(၁၆)၊အမှတ်(၄၂)၊ စီးပွားရေးသတင်းဂျာနယ် General 2016-11-15
၂၀၁၆ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်နေ ့ထုတ် အတွဲ(၁၆)၊အမှတ်(၄၂)၊ စီးပွားရေးသတင်းဂျာနယ် General picture_as_pdf 2016-11-07