စာရွက်စာတမ်းများ

  အားလုံးပြရန်Displaying 1 - 13 of 13 results
ခေါင်းစဉ် ကဏ္ဍ picture_as_pdf Created On
Myanmar's Tariff Reduction Schedule under ASEAN- Australia Newzeland FTA Download picture_as_pdf 2022-04-01
Myanmar's Tariff Reduction Schedule under ASEAN-India FTA Download picture_as_pdf 2022-04-01
Myanmar's Tariff Reduction Schedule under ASEAN-Hong Kong FTA Download picture_as_pdf 2022-04-01
Myanmar's Tariff Reduction Schedule under ASEAN-China FTA Download picture_as_pdf 2022-04-01
Myanmar's Tariff Reduction Schedule under ASEAN-Japan FTA Download picture_as_pdf 2022-03-31
Myanmar's Tariff Reduction Schedule under ASEAN-Korea FTA Download picture_as_pdf 2022-03-31
Myanmar's Tariff Reduction Schedule under ASEAN Plus FTAs 2022-03-29
အကောက်ခွန်သက်သာခွင့်ဆိုင်ရာ Generalized System of Preferences (GSP) အစီအစဉ်မှတစ်ဆင့် မြန်မာ့ပို့ကုန်များ ချဲ့ထွင်ခြင်း Presentation picture_as_pdf 2016-12-13
An Overview of Trade Preferences Granted to Myanmar Presentation picture_as_pdf 2016-12-13
အကောက်ခွန်သက်သာခွင့်ဆိုင်ရာ Generalized System of Preferences (GSP) အစီအစဉ်မှတစ်ဆင့် မြန်မာ့ပို့ကုန်များ ချဲ့ထွင်ခြင်း Presentation picture_as_pdf 2016-12-13
အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ ကုန်စည်များ တင်သွင်းခြင်း Presentation picture_as_pdf 2016-12-13
အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ ကုန်စည်များ တင်သွင်းခြင်း Presentation picture_as_pdf 2016-12-13
ပင်ရင်းနိုင်ငံစည်းမျဉ်း Download 2015-11-25