လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် စာရွက်စာတမ်းလိုအပ်ချက်များ

ကုန်စည်များတင်းသွင်းခြင်းနှင့် တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများကို သွင်းကုန်ဆိုင်ရာလမ်းညွှန် နှင့် ပို့ကုန်ဆိုင်ရာလမ်းညွှန်တို့တွင်လည်းကောင်း၊ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ Website တွင်လည်းကောင်း ဖော်ပြထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားအဆင့်ကုန်သွယ်မှုသုတဘဏ္ဍာတိုက်၏ Home page တွင်လည်း ကြည့်ရှု/ ရယူနိုင်ပါသည်။