အကောက်ခွန်မဟုတ်သောစီမံဆောင်ရွက်မှုများ

ပုံမှန်အကောက်ခွန်နှုန်းထားများမဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံတကာကုန်စည်ကုန်သွယ်ရေး၊ ကုန်သွယ်မှုအရေအတွက်ပြောင်းလဲမှု သို့မဟုတ် ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမှု သို့မဟုတ် ယင်းနှစ်ရပ်စလုံးအပေါ် စီးပွားရေးအရသက်ရောက်မှုရှိသည့် မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ စီမံဆောင်ရွက်မှုများအား အကောက်ခွန်မဟုတ်သောစီမံဆောင်ရွက်မှုများ (NTMs) အဖြစ်သတ်မှတ်ကြပြီး မှန်မှန်ကန်ကန် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု မရှိခြင်းအပေါ် ကန့်သက်ချက်များဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ အကောက်ခွန်မဟုတ်သောစီမံဆောင်ရွက်မှုအမျိုးအစားများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်(UNCTA/DITC/TAB/2009/3)-

 • လူ၊ တိရစ္ဆာန်နှင့် အပင်တို့၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ပိုးမွှားရောဂါ ကင်းစင်သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ စီမံဆောင်ရွက်မှု (SPS)
 • ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာနည်းပညာအတားအဆီးများ (TBT)
 • သင်္ဘောမတင်မီကြိုတင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အခြားသောဆောင်ရွက်မှုများ
 • ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးစီမံဆောင်ရွက်မှုများ
 • SPS၊ TBT တို့ဖြင့် ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုများအပြင် အလိုအလျောက်မဟုတ်သော လိုင်စင်စနစ်၊ ပမာဏကန့်သတ်မှုများ၊ တားမြစ်ချက်များနှင့် အရေအတွက်ထိန်းချုပ်စီမံဆောင်ရွက်မှုများ
 • ထပ်ဆောင်းအခွန်များနှင့် အခများအပါအဝင်ဈေးနှုန်းထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာစီမံဆောင်ရွက်မှုများ
 • ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာစီမံဆောင်ရွက်မှုများ
 • ယှဉ်ပြိုင်မှုကို အကျိုးသက်ရောက်စေသော စီမံဆောင်ရွက်မှုများ
 • ကုန်သွယ်မှုနှင့် ဆက်စပ်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ စီမံဆောင်ရွက်မှုများ
 • ဖြန့်ဖြူးရေးဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များ
 • ရောင်းချပြီးသည့် ကုန်စည်အပေါ် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
 • အထောက်အပံ့ပေးမှုများ
 • အစိုးရဝယ်ယူမှုဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များ
 • ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ အသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့် 
 • ပင်ရင်းနိုင်ငံစည်းမျဉ်းများ
 • တင်ပို့မှုဆိုင်ရာစီမံဆောင်ရွက်မှုများ

ကုန်စည်ရှာဖွေခြင်း ဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်ကို ဤ Website ၏ မူလစာမျက်နှာတွင် တွေ့ရှိနိုင်ပြီး ကုန်စည်အလိုက် တင်သွင်းမှုများ သို့မဟုတ် တင်ပို့မှုများဆိုင်ရာ ​ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို သိရှိနိုင်ရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အကောက်ခွန်မဟုတ်သောစီမံဆောင်ရွက်မှုများကိုလည်း ဤ Website ၏ စည်းမျဉ်းများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ NTMsများကို အာဆီယံကုန်သွယ်မှုသတင်းအချက်အလက်များဘဏ္ဍာတိုက် (ATR) တွင်လည်း ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။