အကောက်ခွန်အမည်ပေးခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကောက်ခွန်အမည်ပေးစနစ်ကိုအကောက်ခွန်စည်းဝါးညီစနစ်အပေါ် အခြေခံထားသောအာဆီယံအကောက်ခွန်အမည်ပေးစနစ်-AHTN ပေါ်တွင်အခြေခံထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏  AHTN ကိုကြည့်ရှုရန် (သို့မဟုတ်) ကုန်စည်တစ်မျိုးမျိုးကိုစိတ်ဝင်စားသိရှိလိုပါက ဤ website ၏ မူလစာမျက်နှာတွင်ရှိသောကုန်စည်ရှာဖွေခြင်းနေရာကိုအသုံးပြု၍ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ အာဆီယံနိုင်ငံများမှ တင်သွင်းကုန်များသည် အာဆီယံကုန်စည်ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်အောက်တွင် ရှိသောအကောက်ခွန်သက်သာခွင့်နှုန်းထားများ၌ ပါဝင်ပါသည်။ အာဆီယံတွင် အကောက်ခွန်လိုင်း ၈၈၀၀ ခန့် သည် အကောက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိခြင်း (သို့မဟုတ်) ကုန်သွယ်ဘက်နိုင်ငံများအားလုံးသို့ ကောက်ခံသည့် တပြေးညီနှုန်းထားများအောက်နည်းသောနှုန်းများဖြစ်ပါသည်။မြန်မာ့အကောက်ခွန်မှ ချမှတ်ကျင့်သုံးလျက်ရှိသောအကောက်ခွန်အမည်ပေးစနစ်ကိုသိရှိရန် ဤနေရာတွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။