ပုံစံများ

  အားလုံးပြရန်


Displaying 61 - 75 of 80 results
ခေါင်းစဉ် အကြောင်းအရာ ထုတ်ပြန်သူ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ
ပိုးသတ်ဆေးများပြန်လည်ထုပ်ပိုးရောင်းချခွင့်လိုင်စင် (ပုံစံ-၆) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန သည် ပြန်လည်ထုပ်ပိုးရောင်းချသည့်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်လိုသူအတွက် လိုင်စင်ထုတ်ပေးပါက ဤပုံစံ (၆) ဖြင့်လိုင်စင်ထုတ်ပေးပါမည်။ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပိုးသတ်ဆေးများပြန်လည်ထုပ်ပိုးရောင်းချခွင့်လျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၅) ပြည်ပမှ ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းလာသည့် ပိုးသတ်ဆေးကိုလည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်းတွင် ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်သည့် ပိုးသတ်ဆေးကိုလည်းကောင်း ပြန်လည်ထုပ်ပိုးရောင်းချသည့်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်လိုသူသည် ဤပုံစံ (၅) ကိုပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်း၍  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန ထံသို့ လျှောက်ထားရမည်။ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပိုးသတ်ဆေး ဖော်စပ်ရောင်းချခွင့်လိုင်စင် (ပုံစံ-၄) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန သည် ပိုးသတ်ဆေးများထုတ်လုပ်ခွင့်၊ ဖော်စပ်ရောင်းချခွင့်လိုင်စင် ကို ဤပုံစံ (၄) ဖြင့် ထုတ်ပေးပါမည်။ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပိုးသတ်ဆေးဖော်စပ်ရောင်းချခွင့် လိုင်စင်လျှောက်လွှာ (ပုံစံ -၃) ပြည်တွင်းတွင် ပိုးသတ်ဆေးဖော်စပ်ရောင်းချသည့် လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်လိုသူသည် ဤပုံစံ (၃) ကို ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်း၍ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနထံသို့ လျှောက်ထားရမည်။ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင် သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (ပုံစံ -၂) မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် ပုံစံ (၁) ဖြင့် ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားလာသည့်ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုပါက ဤပုံစံ (၂) ဖြင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးပါမည်။ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပိုးသတ်ဆေးသုံးစွဲခွင့်မှတ်ပုံတင်ရန် သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်မှတ်ပုံတင်ရန်လျှောက်လွှာ (ပုံစံ - ၁) ကုမ္ပဏီများမှ မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားရာတွင် သတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာ ပုံစံ(၁)တွင် ပြည်စုံစွာဖြည့်စွက်ကာ- - ပိုးသတ်ဆေးနှင့်ပတ်သက်၍ နည်းပညာအချက်အလက်များ - အင်္ဂလိပ်/မြန်မာနှစ်ဘာသာဖြင့် ပြန်ဆိုထားသည့် တံဆိပ်(အညွှန်းစာ) - အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ပိုးသတ်ဆေးနမူနာနှင့်အတူအောက်ပါအချက်အလက်များကိုပူးတွဲပေးပို့ရမည်။ -(က)ဖော်စပ်ပြီးပိုးသတ်ဆေးနမူနာ ၂၅၀ စီစီ (သို့)၂၅၀ဂရမ် (ခ)Analytical Standard စံပိုးသတ်ဆေး( 2*1 gm )(ဂ)Active Ingredientတစ်ခုထက်ပိုပါကသီးခြားတစ်ခုချင်းအလိုက်ပေးပို့ရမည်။Certificate of Analysis (Chromatography)စက်ရုံထုတ်အဆင့်ရှိအဆိပ်ရှိပစ္စည်းနမူနာတို့ကိုပူးတွဲတင်ပြပေးပို့ရပါမည်။  (ဃ)ပိုးသတ်ဆေးဖေါ်စပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည့်စက်ရုံထုတ်အဆင့်ပိုးသတ်ဆေး(Technical Grade) ၂၅ ဂရမ်ပေးပို့ရမည်။(င)စက်ရုံထုတ်အဆင့်အဆိပ်ရှိပစ္စည်းတွင်ပါဝင်သည့်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်သောမသန့်စင်သည့်ပစ္စည်းများ(သို့)အစွမ်းမဲ့ပစ္စည်းများတိုင်းတာစစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက် ယင်းတို့၏စံနမူနာ ၀.၅ ဂရမ်ပေးပို့ရမည်။ ပိုးသတ်ဆေးအရည်အသွေးစစ်ဆေးရာတွင် အသုံးပြုသည့် Gas Chromatography(GC) HPLC Column များကိုပေးပို့ရမည်။ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
သွင်းကုန်ထောက်ခံချက်လက်မှတ် (IC) မှန်ကန်ပြည့်စုံသော လျှောက်လွှာများအတွက် သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲသည် သွင်းကုန်ထောက်ခံချက်လက်မှတ် (IC) ကို ထုတ်ပေးပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက်လက်မှတ် လျှောက်လွှာ (IC) အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်ကို ဤပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက်လက်မှတ် လျှောက်လွှာပုံစံ (IC) ဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲသို့ လျှောက်ထားရမည်။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ် (PC) မှန်ကန်ပြည့်စုံသော လျှောက်လွှာများအတွက် သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲသည် ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ် (PC) ကို ထုတ်ပေးပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ်လျှောက်လွှာ (PC) အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများ ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ်ကို  ဤ လျှောက်လွှာပုံစံ (PC) ဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲသို့ လျှောက်ထားရမည်။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် (အစ-၆) လျှောက်ထားလာသော အဖွဲ့အစည်းများကို အန္တရာယ်ကင်းစွာ ထုတ်ပိုးမှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေး၍ ဤပြန်လည်တင်ပို့ခွင့်လိုင်စင် (အစ-၆) နှင့် ပြန်လည်တင်ပို့ခွင့်လက်မှတ်အား အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာနမှ ပြန်လည်ထုတ်ပေးပါသည်။  အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာန picture_as_pdf
ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်း၊ ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိယာ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်လျှောက်လွှာ (အစ-၅) လုပ်ငန်းပြီးဆုံး၍ မူရင်းနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်တင်ပို့လိုသော အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ပြန်လည်တင်ပို့ခွင့် လိုင်စင်အား ဤလျှောက်လွှာပုံစံ (အစ-၅) ဖြင့်လျှောက်ထားရပါမည်။ အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာန picture_as_pdf
ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်း၊ ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိယာအတွက် လိုင်စင် (အစ-၄) အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာနမှ အသုံးပြုခွင့်လိုင်စင် လျှောက်ထားလာသော အဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်းခွင်အား အသုံးပြုခွင့်လိုင်စင်ချပေးနိုင်ရေးအတွက် အချက်အလက် များအားလိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/မရှိကို သွားရောက်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် သက်တမ်းတိုးရန် တင်ပြ လျှောက်ထား ခြင်းများအတွက် ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း ပြန်လည် ပြုပြင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပြီး လိုက်နာဆောင်ရွက်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများအား ဤအသုံးပြုခွင့်လိုင်စင် (အစ-၄) ချပေးပါသည်။   အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာန picture_as_pdf
ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်း၊ ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိယာအသုံးပြု၊ ထုတ်လုပ်၊ သိုလှောင်၊ ဖြန့်ဖြူး သို့မဟုတ် ရောင်းချခွင့်လိုင်စင်ထုတ်ပေးရန်လျှောက်လွှာ (အစ-၃) တင်ပို့လိုသူသည် တင်ပို့မည့်ပစ္စည်းအား အသုံးပြုခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူး ခြင်း(သို့) ရောင်းချခြင်းများဆိုင်ရာလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ရှိရမည်။ မရှိပါက အဆိုပါလုပ်ငန်း ကိုပြုလုပ် သည့် မှတ်ပုံတင်ကို ဤလျှောက်လွှာပုံစံ (အစ-၃) ဖြင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ကို အဏုမြူစွမ်းအင် ဦးစီးဌာနသို့ လျှောက်ထားရပါမည်။ အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာန picture_as_pdf
မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (အစ-၂) သတ်မှတ်ချက်များ ပြည့်စုံသောလျှောက်လွှာပုံစံ (အစ-၁) ကိုသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး လျှောက်လွှာသည် ပြည်စုံမှန်ကန်မှုရှိပါက လျှောက်ထားသူအား ဤလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (အစ-၂) ကို ထုတ်ပေးပါမည်။ အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာန picture_as_pdf