ပုံစံများ

  အားလုံးပြရန်


Displaying 46 - 60 of 80 results
ခေါင်းစဉ် အကြောင်းအရာ ထုတ်ပြန်သူ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ
မြေသြဇာအရည်အသွေးစစ်ဆေးရန် နမူနာရယူသည့်ပုံစံ (ပုံစံ-၁၂) အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်အတွက် နမူနာရယူရာတွင် စစ်ဆေးရေးမှူးက နမူနာရယူသည့် လက်မှတ်ကို ပုံစံ (၁၂) ဖြင့် ထုတ်ပေးရမည်။ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf
ပြည်တွင်းသို့မြေသြဇာတင်သွင်းရန် ထောက်ခံစာ (ပုံစံ-၁၀) မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသည် ပုံစံ (၈) ဖြင့် လျှောက်ထားလာခြင်းအတွက် ပြည်တွင်းသို့ မြေသြဇာတင်သွင်းရန် ထောက်ခံစာကို ပုံစံ (၁၀) ဖြင့် ထုတ်ပေးပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf
ပြည်တွင်းသို့မြေသြဇာတင်သွင်းရန် ထောက်ခံစာလျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၈) ပြည်ပသို့ တင်သွင်းရန်အတွက်လိုအပ်သောထောက်ခံချက်ကို ပုံစံ (၈) ကို အသုံးပြု၍ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသို့လျှောက်ထားရမည်။  စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf
ပြည်တွင်းသို့ မြေသြဇာ တင်သွင်းရန် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (ပုံစံ-၆) မြေသြဇာကော်မတီသည် ပုံစံ ၃ ဖြင့် လျှောက်ထားလာခြင်းအတွက် ပြည်တွင်းသို့ မြေသြဇာတင်သွင်းရန် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (ပုံစံ ၆) ကို ထုတ်ပေးပါသည်။  စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf
မြေသြဇာထုတ်လုပ်ခွင့်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (ပုံစံ-၄) မြေသြဇာကော်မတီသည် ပုံစံ (၁) ဖြင့်လျှောက်ထားလာခြင်းအတွက် မြေသြဇာထုတ်လုပ်ခွင့်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (ပုံစံ - ၄) ကို ထုတ်ပေးပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf
ပြည်တွင်းသို့ မြေသြဇာ တင်သွင်းသူ မှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၃) ဤ ပုံစံ (၃) ကို အသုံးပြု၍ ပြည်ပသို့ မြေသြဇာတင်သွင်းသူမှတ်ပုံတင်ကို မြေသြဇာ ကော်မတီတွင် လျှောက်ထားနိုင်သည်။  စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf
မြေသြဇာထုတ်လုပ်ခွင့် မှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၁) မြေသြဇာထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် ဤပုံစံ (၁) ကို အသုံးပြု၍ မြေသြဇာကော်မတီသို့ လျှောက်ထားနိုင်သည်။ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf
သီးနှံများတွင် ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ကြွင်းပါဝင်မှု စစ်ဆေးပေးရန်လျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၁၂) ပြည်ပသို့ စားသုံးသီးနှံတင်ပို့လိုသူက ယင်းသီးနှံတွင် ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ကြွင်း ပါဝင်မှုပမာဏကို စစ်ဆေးပေးရန် ပုံစံ (၁၂) ဖြင့် လျှောက်ထားလာပါက နမူနာရယူရန်သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း သတ်မှတ်ထားသည့် နမူနာအရေအတွက် သို့မဟုတ် အလေးချိန်ကိုပေးပို့လာလျှင် မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ခွဲခန်းက စစ်ဆေးပေးနိုင်သည်။ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ကြွင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်လက်မှတ် (ပုံစံ-၁၄) ပုံစံ (၁၂) ဖြင့် လျှောက်ထားမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စစ်ဆေးမှုပြီးနောက် ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ကြွင်းပါဝင်မှု စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် သက်သေခံလက်မှတ်ကို ပုံစံ (၁၄) ဖြင့်ထုတ်ပေးရမည်။ မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ပိုသတ်ဆေးဓာတ်ခွဲခန်းသည် ပုံစံ (၁၃) အားစစ်ဆေးပြီးနောက်လည်း ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ကြွင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် သက်သေခံလက်မှတ်ကို ပုံစံ (၁၄) ဖြင့်ထုတ်ပေးပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ရန် နမူနာ၊ လျှောက်လွှာပုံစံ (ပုံစံ-၁၃) ရိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်သည့် သီးနှံများတွင် ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ကြွင်းပါဝင်မှု ပမာဏသတ်မှတ်ချက်ထက် ကျော်လွန်ခြင်းရှိ မရှိစစ်ဆေးရန် လိုအပ်လျှင် သက်ဆိုင်ရာမန်နေဂျာ သို့မဟုတ် စစ်ဆေးရေးမှူးက နမူနာ ရယူရန် သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းအတိုင်းသတ်မှတ်ထားသည့် နမူနာအရေအတွက် သို့မဟုတ် အလေးချိန်ကို ရယူနိုင်သည်။ ထိုသို့ရယူရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ မန်နေဂျာ သို့မဟုတ် စစ်ဆေးရေးမှူးက နမူနာရယူသည့် လက်မှတ်ကို ပုံစံ (၁၃) ဖြင့် ထုတ်ပေးရမည်။ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပိုးသတ်ဆေးအရည်အသွေးစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်သက်သေခံလက်မှတ် (ပုံစံ-၁၁) မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ခွဲခန်းသည် နမူနာများအပေါ် စစ်ဆေးပြီးနောက် ပိုးသတ်ဆေးအရည်အသွေးစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် သက်သေခံလက်မှတ်ကို ပုံစံ (၁၁) ဖြင့် ထုတ်ပေးသည်။ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပိုးသတ်ဆေးအရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်နမူနာရယူသည့်လက်မှတ် (ပုံစံ-၁၀) အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်အတွက် နမူနာရယူရာတွင် သက်ဆိုင်ရာမန်နေဂျာ သို့မဟုတ် စစ်ဆေးရေးမှူးက နမူနာရယူသည့် လက်မှတ်ကို ပုံစံ (၁၀) ဖြင့် ထုတ်ပေးရမည်။ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပိုးသတ်ဆေးအရည်အသွေးစစ်ဆေးပေးရန်လျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၉) ပြည်ပမှတင်သွင်းလာသော ပိုးသတ်ဆေး သို့မဟုတ် အဆိပ်ရှိပစ္စည်းများကို မပျက်မကွက်စစ်ဆေးမှုများခံယူရန်အတွက် ရယူမည့် နမူနာများနှင့်အတူ ဤပုံစံ (၉) ဖြင့် မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ခွဲခန်းသို့ လျှောက်ထားရမည်။ ပြည်တွင်း၌ ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်သော ပိုးသတ်ဆေးလိုင်စင်ရရှိသူ၏ လက်ဝယ်ရှိပိုးသတ်ဆေးများကို ဆန္ဒအလျောက် စစ်ဆေးလိုလျှင် နမူနာရယူရန်သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းများအတိုင်း သတ်မှတ်ထားသည့် နမူနာအရေအတွက် သို့မဟုတ် အလေးချိန်များနှင့်အတူ ပုံစံ (၉) ကို ပင်ဖြည့်သွင်း၍ လျှောက်ထားရမည်။ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပိုးသတ်ဆေးများလက်လီ/လက်ကားရောင်းချခွင့်လိုင်စင် (ပုံစံ-၈) သက်ဆိုင်ရာခရိုင်ဦးစီးမှူး  စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန သည် ပိုးသတ်ဆေးကို လက်လီလက္ကားရောင်းချခွင့်လိုင်စင်ကို ပုံစံ (၈) ဖြင့် ထုတ်ပေးသည်။    စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf
ပိုးသတ်ဆေးများလက်လီ/လက်ကားရောင်းချခွင့်လိုင်စင်လျှောက်လွှာ (ပုံစံ-၇) ပိုးသတ်ဆေးကို လက်လီလက္ကားရောင်းချလိုသူသည် ပုံစံ (၇) ကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်း၍ သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်ဦးစီးမှူး   စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနထံသို့ လျှောက်ထားရမည်။ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန picture_as_pdf picture_as_pdf