ပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက်လက်မှတ် လျှောက်လွှာ (IC)

အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်ကို ဤပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက်လက်မှတ် လျှောက်လွှာပုံစံ (IC) ဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲသို့ လျှောက်ထားရမည်။

အဖွဲ့အစည်း စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကဏ္ဍ Import
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-07-06 17:17:24

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ


This form is used in the following procedure(s).

Procedure Name အကျဉ်းချုပ် View Procedure Detail with Relevant Forms
အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများအား ပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ် အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများအား ပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်ကို စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတွင်လျှောက်ထားခြင်း ကြည့်ရန်