တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းနှင့် တိရစ္ဆာန်အစာများအတွက် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်ရယူရန် (တိရစ္ဆာန်အစာ)

အကြောင်းအရာ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှု (အခန်း ၁၊ ပုဒ်မ ၃(ခ)၊ အခန်း ၂၊ ပုဒ်မ ၁၂ (ခ)) သည် တင်သွင်းနိုင်ငံအနေဖြင့် တင်သွင်းကုန်စည်များအတွက် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် လိုအပ်ကြောင်းဖောပြထားပါသည်။ တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းနှင့် တိရစ္ဆာန်အစာများကို တင်သွင်းလိုသူသည် မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင် တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားရာတွင် တင်သွင်းမည့် တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းနှင့် တိရစ္ဆာန်အစာတွင် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသည့် ကူးစက် ရောဂါကင်းရှင်းကြောင်း တင်ပို့မည့်နိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ ထုတ်ပေးသည့် တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် သို့မဟုတ် ထောက်ခံချက်ကို တင်ပြရမည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ တိရစ္ဆာန်များ ကူးစက်ရောဂါ မဖြစ်ပွားစေရေးအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန်နှင့် ဖြစ်ပွားသည့်အခါ စနစ်တကျ ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက်များ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၅/၂၀၀၅ ကို မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ပါသည်။
အဖွဲ့အစည်း မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန
ပို့ကုန်/သွင်းကုန် သွင်းကုန်
မှ အတည်ဖြစ်သည် 2005-04-07
ထိ အတည်ဖြစ်သည် သက်ဆိုင်ရာဌာနမှမပယ်ဖျက်မချင်းသက်ဝင်ဆောင်ရွက်မှုရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရည်ညွှန်းချက် တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၃၃ (ခ)
နည်းပညာကုဒ် A83
ယူအမ်ကုဒ် A83 - Certification requirement
စည်းမျဉ်းအမျိုးအစား လူ၊ တိရိစ္ဆာန်နှင့်အပင်တို့၏ ကျန်းမားရေးနှင့်ပိုမွှားရောဂါကင်းစင်သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ စီမံဆောင်ရွက်မှု
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-08-09 16:17:37

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
အမည် အကြောင်းအရာ ကဏ္ဍ
တိရိစ္ဆာန်အစာများအတွက်တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက် တိရိစ္ဆာန်အစာများပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းရာတွင် တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်ကို စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာနအောက်ရှိ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန တွင်ရယူခြင်း Import
ကုန်စည်များ

This measure applies to the following commodities.

HS Code အကြောင်းအရာ
2306909090 - - - - - - - Other
2308000000 Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included.
2309101000 - - Containing meat
2309109000 - - Other
2309901100 - - - Of a kind suitable for poultry
2309901200 - - - Of a kind suitable for swine
2309901300 - - - Of a kind suitable for prawns
2309901400 - - - Of a kind suitable for primates
2309901900 - - - Other
2309902000 - - Premixes, feed supplements or feed additives
2309909000 - - Other