ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန ၊အဂတိလိုက်စားမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့(CPU)နှင့်ပတ်သတ်၍ အသိပေးကြော်ငြာခြင်း

အဖွဲ့အစည်း ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
ကဏ္ဍ