စည်းမျည်းများ နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

Tips for measures.     Tips for procedures.

  အားလုံးပြရန်Displaying 271 - 285 of 289 results
ခေါင်းစဉ် အမျိုးအစား ကုဒ် အကြောင်းအရာ ဥပဒေ စာရွက်စာတမ်းများ အဖွဲ့အစည်း ပို့ကုန်/သွင်းကုန် မှတ်ချက်
ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းများတင်ပို့ခြင်းအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာန၏အတည်ပြုချက်ရယူရန် လိုအပ်ချက် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာနည်းပညာအတားအဆီးများ B14 ကြည့်ရန် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန သွင်းကုန် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃/၂၀၀၄ ကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏ အခြေအနေအရ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းများအတွက် တင်ပို့နိုင်ငံ၏အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တင်ပြရန်လိုအပ်ချက် ပို့ကုန်နှင့်ဆက်စပ်သောစီမံဆောင်ရွက်မှုများ P183 ကြည့်ရန် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ပို့ကုန် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃/၂၀၀၄ ကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အစားအသောက်များအတွက် ပိုးမွှားကင်းစင်သန့်ရှင်းမှုလိုအပ်ချက် လူ၊ တိရိစ္ဆာန်နှင့်အပင်တို့၏ ကျန်းမားရေးနှင့်ပိုမွှားရောဂါကင်းစင်သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ စီမံဆောင်ရွက်မှု A4 ကြည့်ရန် အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန သွင်းကုန် အမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေ ၁၉၉၇ ကို ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် အမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏ အခြေအနေအရ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အစားအစာများတွင် ဓာတ်ပစ္စည်းကြွင်းကျန်မှုပမာဏကို ကန့်သတ်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းများကိုကန့်သတ်ခြင်း လူ၊ တိရိစ္ဆာန်နှင့်အပင်တို့၏ ကျန်းမားရေးနှင့်ပိုမွှားရောဂါကင်းစင်သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ စီမံဆောင်ရွက်မှု A21 ကြည့်ရန် အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန သွင်းကုန် အမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေ ၁၉၉၇ ကို ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် အမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းများအပေါ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလိုအပ်ချက် ပို့ကုန်နှင့်ဆက်စပ်သောစီမံဆောင်ရွက်မှုများ P182 ကြည့်ရန် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ပို့ကုန် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃/၂၀၀၄ ကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းများ၏ပင်ရင်းနိုင်ငံဖော်ပြချက် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာနည်းပညာအတားအဆီးများ B851 ကြည့်ရန် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန သွင်းကုန် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃/၂၀၀၄ ကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏ အခြေအနေအရ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းများအတွက် ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ချက် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာနည်းပညာအတားအဆီးများ B82 ကြည့်ရန် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန သွင်းကုန် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃/၂၀၀၄ ကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာအကြောင်းဖြင့် ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းများတင်ပို့ရန် သက်ဆိုင်ရာဌာန၏အတည်ပြုချက် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်ရယူရန် ပို့ကုန်နှင့်ဆက်စပ်သောစီမံဆောင်ရွက်မှုများ P13 ကြည့်ရန် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ပို့ကုန် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃/၂၀၀၄ ကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းများ သယ်ဆောင်မှုနှင့် သိုလှောင်မှုအပေါ် TBT ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများသတ်မှတ်ခြင်း ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာနည်းပညာအတားအဆီးများ B42 ကြည့်ရန် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန သွင်းကုန် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃/၂၀၀၄ ကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏ အခြေအနေအရ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ဝိုင်တင်သွင်းမှုအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာန၏ အတည်ပြုချက်ရယူရန် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာနည်းပညာအတားအဆီးများ B14 ကြည့်ရန် ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန သွင်းကုန် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၈/၂၀၁၅ ကို စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ဝိုင်ထုတ်လုပ်သည့် ပင်ရင်းနိုင်ငံဖော်ပြချက် လူ၊ တိရိစ္ဆာန်နှင့်အပင်တို့၏ ကျန်းမားရေးနှင့်ပိုမွှားရောဂါကင်းစင်သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ စီမံဆောင်ရွက်မှု A851 ကြည့်ရန် အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန သွင်းကုန် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၈/၂၀၁၅ ကို စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ဝိုင်တင်သွင်းမှုအတွက် အမှတ်တံဆိပ်ဖော်ပြရန်လိုအပ်ချက် (SPS အကြောင်းပြချက်) လူ၊ တိရိစ္ဆာန်နှင့်အပင်တို့၏ ကျန်းမားရေးနှင့်ပိုမွှားရောဂါကင်းစင်သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ စီမံဆောင်ရွက်မှု A31 ကြည့်ရန် အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန သွင်းကုန် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၈/၂၀၁၅ ကို စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ကုန်စည်တင်ပို့မှုအတွက်ကုန်စည်အလိုက် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမှ အတည်ပြုချက်ရယူရန် ပို့ကုန်နှင့်ဆက်စပ်သောစီမံဆောင်ရွက်မှုများ P13 ကြည့်ရန် ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန ပို့ကုန် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတတ် ၆၀/၂၀၁၆ ကို စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ပါသည်။ ဤကုန်စည်များသည် သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်မလိုအပ်သော်လည်း အဆိုပါကုန်စည်များကို တင်သွင်းသူသည် သက်ဆိုင်ဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်း ကမ်းများကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ပြည်ပသို့တင်ပို့ခွင့်အားတားမြစ်ခြင်း ပို့ကုန်နှင့်ဆက်စပ်သောစီမံဆောင်ရွက်မှုများ P31 ကြည့်ရန် ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန ပို့ကုန် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၀/၉၉ ကို စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည်။ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀၁၁၊ ၁၄/၂၀၁၄၊ ၆၂/၂၀၁၆၊ ၄၉/၂၀၁၇ နှင့် ၇/၂၀၁၈ တို့ကို ထုတ်ပြန်ပြီး ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာတွင်ပါဝင်သည့် အချို့သော ကုန်စည်များအား ပို့ကုန်တားမြစ်ထားသည့် စာရင်းမှ ဖြေလျော့လိုက်သည်။
တင်သွင်းခြင်းအပေါ် လုံးဝတားမြစ်ခြင်း ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုများအပြင် အလိုအလျောက်မဟုတ်သောလိုင်စင်စနစ်၊ ပမာဏကန့်သတ်မှုများ၊ တားမြစ်ချက်များနှင့် အရေအတွက်ထိန်းချုပ်စီမံဆောင်ရွက်မှုများ E311 ကြည့်ရန် ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန သွင်းကုန် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၈/၂၀၁၃ ကို စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ပြီး အဆိုပါအမိန့်ကြော်ငြာစာသည် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃/၂၀၁၁ ကို လွှမ်းမိုးပယ်ဖျက်သည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရပြောင်းလဲနိုင်သည်။