သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများကို နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းများမှ တင်ပို့ခြင်း

အကြောင်းအရာ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှု(အခန်း၆၊ ၁၈ - က)သည်သစ်တောဦးစီးဌာနသည် သစ်တောထွက်ပစ္စည်းထုတ်ယူခွင့်ပြုရာတွင် စီးပွားဖြစ်ထုတ်ယူခြင်းဖြစ်ပါကဈေးပြိုင်စနစ်ကိုကျင့်သုံးသော်လည်းသစ်တောထွက်ပစ္စည်းထုတ်ယူခြင်းနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းများကိုနိုင်ငံတော်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ် ငန်းအဖြစ် လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ခြင်းကိစ္စအတွက် ဈေးပြိုင်စနစ်ကျင့်သုံးခြင်းမပြုဘဲထုတ်ယူခွင့်ပြုနိုင်သည်။ ရည် ရွယ်ချက်မှာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့် မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းအားသစ်ထုတ်လုပ်ခွင့်၊ ခွဲစိတ်ခွင့်ရောင်းချခွင့်များပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက်များ သစ်တောဥပဒေ ၁၉၉၂ ကို သဘာဝအရင်းအမြစ်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ပါသည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အဖွဲ့အစည်း သစ်တောဦးစီးဌာန
ပို့ကုန်/သွင်းကုန် ပို့ကုန်
မှ အတည်ဖြစ်သည် 1992-11-03
ထိ အတည်ဖြစ်သည် သက်ဆိုင်ရာဌာနမှမပယ်ဖျက်မချင်းသက်ဝင်ဆောင်ရွက်မှုရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရည်ညွှန်းချက် သစ်တောဥပဒေ ၁၉၉၂
နည်းပညာကုဒ် P51
ယူအမ်ကုဒ် P51 - State-trading enterprises, for exporting
စည်းမျဉ်းအမျိုးအစား ပို့ကုန်နှင့်ဆက်စပ်သောစီမံဆောင်ရွက်မှုများ
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-07-15 19:10:35

ဥပဒေ စာရွက်စာတမ်းများ
အမည် ကဏ္ဍ
သစ်တောဥပဒေ ၁၉၉၂ Law
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
အမည် အကြောင်းအရာ ကဏ္ဍ
ပြည်ပသို့တင်ပို့ရန် တရား၀င်သစ်တောထွက်ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်းထောက်ခံချက်ရရှိရန်လုပ်ငန်းစဉ်များ ပြည်ပသို့တင်ပို့ရန် တရား၀င်သစ်တောထွက်ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်းထောက်ခံချက်ရရှိရန် သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာနတွင်လျှောက်ထားခြင်း Export
ကုန်စည်များ

This measure applies to the following commodities.

HS Code အကြောင်းအရာ
0602101000 - - Of orchids
0602109000 - - Other
0602200000 - Trees, shrubs and bushes, grafted or not, of kinds which bear edible fruit or nuts
0602300000 - Rhododendrons and azaleas, grafted or not
0602400000 - Roses, grafted or not
0602901000 - - Rooted orchid cuttings and slips
0602902000 - - Orchid seedlings
0602909000 - - Other
1401100010 - - - - - - Smoked
1401100090 - - - - - - Other
1401201000 - - Whole
1401202100 - - - Not exceeding 12 mm in diameter
1401202900 - - - Other
1401203000 - - Split-skin
1401209000 - - Other