ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများတင်ပို့မှုအပေါ် စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ချက်

အကြောင်းအရာ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှု (အခန်း ၅၊ ပုဒ်မ ၂၄၊ ထ) သည် တင်ပို့နိုင်ငံအနေဖြင့် ကုန်စည်အပေါ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ လိုင်စင်ရရှိသူအနေဖြင့် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များကို ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်သော မည်သည့်နေရာမဆို ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခွင့်ပြုရမည့်အပြင် လိုအပ်သည်များကိုလည်း ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရပါမည်။ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကြောင့် သက်ရှိသတ္တဝါများအား ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေခြင်း နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အရင်းအမြစ်များကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်၊ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးတို့အတွက် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက်များ ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ရေးနည်းဥပဒေ ၂၀၁၆ ကို စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ပါသည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏စီးအခြေအနေအရပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အဖွဲ့အစည်း စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
ပို့ကုန်/သွင်းကုန် ပို့ကုန်
မှ အတည်ဖြစ်သည် 2018-07-14
ထိ အတည်ဖြစ်သည် သက်ဆိုင်ရာဌာနမှမပယ်ဖျက်မချင်းသက်ဝင်ဆောင်ရွက်မှုရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရည်ညွှန်းချက် ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေ ၂၀၁၃
နည်းပညာကုဒ် P182
ယူအမ်ကုဒ် P182 - Inspection requirement
စည်းမျဉ်းအမျိုးအစား ပို့ကုန်နှင့်ဆက်စပ်သောစီမံဆောင်ရွက်မှုများ
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-07-31 16:14:09

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
အမည် အကြောင်းအရာ ကဏ္ဍ
ကုန်စည်များ

This measure applies to the following commodities.

HS Code အကြောင်းအရာ
2620600000 - Containing arsenic, mercury, thallium or their mixtures, of a kind used for the extraction of arsenic or those metals or for the manufacture of their chemical compounds
2804800000 - Arsenic
2811191000 - - - Arsenic acid
2852101000 - - Mercury sulphates
2852102000 - - Mercury compounds of a kind used as luminophores
2852109000 - - Other
2852901000 - - Mercury tannates, not chemically defined
2852902000 - - Mercury sulphides; mercury polysulphides; mercury polyphosphates; mercury carbides; heterocyclic mercury compounds of subheading 2934.99.90; mercury peptone
2903150000 - - Ethylene dichloride (ISO) (1,2-dichloroethane)
2903310000 - - Ethylene dibromide (ISO) (1,2-dibromoethane)
2903810000 - - 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), including lindane (ISO, INN)
2903820000 - - Aldrin (ISO), chlordane (ISO) and heptachlor (ISO)
2903830000 - - Mirex (ISO)
2908110000 - - Pentachlorophenol (ISO)
2908910000 - - Dinoseb (ISO) and its salts