ပင်လယ်ထွက်ပစ္စည်းဝယ်ယူစုဆောင်းခွင့် လိုင်စင်ခနှုန်းထားများကို အမျိုးအစား၊ ပမာဏ အလိုက်သတ်မှတ်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ်(၂/၂၀၂၃) ထုတ်ပြန်ခြင်း

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသည် မြန်မာ့ပင်လယ်ငါးလုပ်ငန်းဥပဒေပုဒ်မ ၂၂ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် ပုဒ်မ ၂၃ တို့အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ပင်လယ်ထွက်ပစ္စည်းဝယ်ယူစုဆောင်းခွင့် လိုင်စင်ခနှုန်းထားများကို အမျိုးအစား၊ ပမာဏအလိုက် သတ်မှတ်ချက်များအား အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၂/၂၀၂၃ ဖြင့် (၁၇-၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြော်ငြာခဲ့ပါသည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2023-02-17
ဥပဒေ အမျိုးအစား Order
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2023-02-28 08:12:56

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ