မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကောက်ခွန်နှုန်းလျော့ချမှုအစီအစဉ်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သည် အာဆီယံ-ဂျပန် ဘက်စုံစီးပွားရေးသဘောတူ စာချုပ် အရ ကုန်စည်များဆိုင်ရာ အကောက်ခွန်လျှော့ချမည့် အစီအစဉ်ကို ထူထောင်ရန် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် အကောက်ခွန်နှုန်း ဥပဒေပုဒ်မ ၃ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) နှင့် ပုဒ်မ ၄ တို့အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ နောက်ဆက်တွဲ (က) ပါ မြန်မာ နိုင်ငံ၏ အကောက်ခွန်နှုန်း လျှော့ချမှုအစီအစဉ် (Myanmar’s Tariff Reduction Schedules for Products under the Trade in Goods Agreement of the Agreement on Comprehensive Economic Partnership among Members States of the Association of Southeast Asian Nations and Japan – HS 2007 Version) ကို သတ်မှတ်လိုက်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2021-07-07
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2021-10-04 05:12:40

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ