အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၅၀/၂၀၁၆ ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားမှု ကြိုတင် သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပင်လယ်ကြောင်းအကောက်ခွန်အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၀၁၄ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားမှု ကြိုတင်သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

ထုတ်ပြန်သည့်ရက် 2016-10-14
ဥပဒေ အမျိုးအစား Notification
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-07-02 16:33:58

picture_as_pdfမြန်မာ

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၅၁/၂၀၁၆ (အကောက်ခွန်တန်ဖိုးကြိုတင်သတ်မှတ် ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း) Myanmar 903.69kB file_downloadဒေါင်းလုပ်