ကတိဝန်ခံချက်

အစားအသောက်တင်သွင်းသူများသည် အစားအသောက်အရည်အသွေးအား အာမခံကြောင်းခံဝန်ကတိအား ပူးတွဲပါပုံစံအတိုင်း အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီး ဌာနသို့ တင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။

အဖွဲ့အစည်း အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကွဲရေးဦးစီးဌာန
ကဏ္ဍ Import
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2022-07-26 06:07:51

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ


This form is used in the following procedure(s).

Procedure Name အကျဉ်းချုပ် View Procedure Detail with Relevant Forms
စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်ရယူခြင်း စားသောက်ကုန်အတွက် သွင်းကုန်ထောက်ခံချက် လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ကြည့်ရန်