ပြည်ပသို့ မျိုးစေ့တင်ပို့ရန်အတွက် ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားခြင်း (ပုံစံ ၁၂)

မျိုးစေ့ကို ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခြင်းပြုလုပ်လိုသူသည် ထောက်ခံချက်ရရှိရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီသို့ ဤပုံစံ ၁၂ ဖြင့် လျှောက်ထားရမည်။

အဖွဲ့အစည်း စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ကဏ္ဍ Export
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-08-01 13:30:07

picture_as_pdfမြန်မာ


This form is used in the following procedure(s).

Procedure Name အကျဉ်းချုပ် View Procedure Detail with Relevant Forms