မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း (ပုံစံ ၁၀)

မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် လိုင်စင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်အခါ မျိုးစေ့လုပ်ငန်းကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လိုပါက လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် လိုင်စင်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ အနည်းဆုံး ရက်ပေါင်း (၆၀) ကြိုတင်၍ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဤပုံစံ ၁၀ ကို အသုံးပြု မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီသို့ လျှောက်ထားရမည်။

အဖွဲ့အစည်း စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ကဏ္ဍ License
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-08-01 13:19:44

picture_as_pdfမြန်မာ


This form is used in the following procedure(s).

Procedure Name အကျဉ်းချုပ် View Procedure Detail with Relevant Forms