မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင် (ပုံစံ ၉)

မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီသည် ပုံစံ ၈ ဖြင့် မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားမှုအပေါ် ခွင့်ပြုပါက မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို ပုံစံ ၉ ဖြင့် ထုတ်ပေးပါသည်။ 

အဖွဲ့အစည်း စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ကဏ္ဍ License
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-08-01 13:18:10

picture_as_pdfမြန်မာ


This form is used in the following procedure(s).

Procedure Name အကျဉ်းချုပ် View Procedure Detail with Relevant Forms