မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း (ပုံစံ ၈)

မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုသူသည် မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိရန်အတွက် ပုံစံ ၈ ကိုအသုံးပြု၍ မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီသို့လျှောက်ထားရမည်။ 

အဖွဲ့အစည်း စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ကဏ္ဍ License
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2018-07-31 15:33:50

picture_as_pdfမြန်မာ


This form is used in the following procedure(s).

Procedure Name အကျဉ်းချုပ် View Procedure Detail with Relevant Forms