ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ

ထုတ်ပြန်သည့်ရက်
အမျိုးအစား Law
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
တာဝန်ယူသည့် အဖွဲ့ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
ပြင်ဆင်သည့်ရက် 2019-11-01 03:57:50

picture_as_pdfအင်္ဂလိပ် picture_as_pdfမြန်မာ