ပင်ရင်းနိုင်ငံစည်းမျဉ်း

          ကုန္ပစၥည္းတစ္ခု၏ ထုတ္လုပ္ရာ ပင္ရင္းနိုင္ငံ / ေဒသကို ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းကို ပင္ရင္းနိုင္ငံစည္းမ်ဥ္း ဟုေခၚဆိုပါသည္။ ပင္ရင္းနိုင္ငံစည္းမ်ဥ္း ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္-

(က)    ပုံမွန္အေကာက္ခြန္ႏႈန္းျဖင့္ အေကာက္ခြန္ေကာက္ခံမည့္ ကုန္စည္မ်ားအတြက္ အသုံးျပဳေသာ  ပင္ရင္းနိုင္ငံစည္းမ်ဥ္း

WTO ၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ ကုန္စည္မ်ား၏ ပင္ရင္းထုတ္လုပ္ရာနိုင္ငံကို ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္ရန္ ပုံမွန္အေကာက္ခြန္ႏႈန္းျဖင့္ အေကာက္ခြန္ေကာက္ခံမည့္ ကုန္ စည္မ်ားအတြက္ GATT 1994 ၏ စည္းမ်ဥ္း (၁)၊ အပိုဒ္ (၁) က်င့္သုံးမႈမွ ေက်ာ္လြန္သြားေသာ  သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (သို႔) ကုန္သြယ္ မႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား၏ အေကာက္ခြန္ သက္သာကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈ မရွိဘဲ WTO အဖြဲ႕ဝင္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံက က်င့္သုံးေသာဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအစီအစဥ္မ်ားကို ပင္ရင္း နိုင္ငံစည္းမ်ဥ္းဟု ေခၚဆိုပါ သည္။

(ခ)     အေကာက္ခြန္သက္သာ/ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳမည့္ ကုန္စည္မ်ားအတြက္ အသုံးျပဳေသာ ပင္ရင္း နိုင္ငံစည္းမ်ဥ္း

WTO ၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ ကုန္စည္မ်ား၏ ပင္ရင္းထုတ္လုပ္ရာနိုင္ငံကို ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္ရန္ ပုံမွန္အေကာက္ခြန္ႏႈန္းျဖင့္ အေကာက္ခြန္ေကာက္ခံမည့္ ကုန္ စည္မ်ားအတြက္ GATT 1994 ၏ စည္းမ်ဥ္း (၁)၊ အပိုဒ္ (၁) က်င့္သုံးမႈမွ ေက်ာ္ လြန္သြားေသာ  သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (သို႔) ကုန္သြယ္ မႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားအရ  အေကာက္ခြန္ သက္သာကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား ေပးအပ္ရန္အတြက္  WTO အဖြဲ႕ဝင္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံက က်င့္သုံးေသာဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအစီအစဥ္မ်ားကို အေကာက္ ခြန္သက္သာခြင့္ဆိုင္ရာ ပင္ရင္းနိုင္ငံစည္းမ်ဥ္းဟု ေခၚဆိုပါသည္။

 

ပင္ရင္းနိုင္ငံသက္ေသခံလက္မွတ္

ပင္ရင္းနိုင္ငံသက္ေသခံလက္မွတ္ ဆိုသည္မွာ တင္ပို႔လိုက္ေသာ ကုန္ပစၥည္း၏ ထုတ္လုပ္ရာ နိုင္ငံ/ ေဒသသည္ ပင္ရင္းထုတ္လုပ္ရာ နိုင္ငံ (သို႔) ေဒသ ျဖစ္သည္ကို တရားဝင္အေထာက္အထားအျဖစ္ ေဖာ္ျပသည့္ စာရြက္ စာတမ္း ျဖစ္ပါသည္။

  • အဖွဲ့အစည်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန
  • ကဏ္ဍ Download