ပြည်ပမှတင်သွင်းသည့် ကုန်စည်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက် ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများအဖြစ် ထပ်တိုးသတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ခြင်းဆိုင်ရာသတင်းလွှာ(၂/၂၀၂၂)

၁။           ပြည်ပသို့ တင်သွင်းသည့်ကုန်စည်အချို့ကို သွင်းကုန်လိုင်စင်စနစ်ဖြင့် ထိန်းညှိဆောင်ရွက် နိုင်ရေးအတွက် ကုန်စည်လိုင်းအချို့အား သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်း အဖြစ် သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ရာတွင် ပထမအဆင့်အဖြစ် သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများကို ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၁၈/၂၀၂၁) ဖြင့် H.S Code 10 digit အရ ကုန်စည်လိုင်း (၃၀၇၀) လိုင်းကိုလည်းကောင်း၊ ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့် ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့် ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ (၁/၂၀၂၂) ဖြင့် H.S Code 10 digit အရ ကုန်စည်လိုင်း (၈၆၂) လိုင်းကို လည်းကောင်း အသီးသီးထုတ်ပြန်ထားပါသည်။

၂။            ယခုအခါ ထပ်မံ၍ ဂျုံစေ့နှင့် ပလတ်စတစ်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများပါဝင်သည့် ပူးတွဲပါ 2017 Customs Tariff of Myanmar အရ  H.S Code 6 digit ဖြင့် ကုန်စည် (၅၇) လိုင်း (သို့မဟုတ်) H.S Code 10 digit ဖြင့် ကုန်စည် (၁၄၁) လိုင်းကို သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများအဖြစ် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ထပ်တိုးသတ်မှတ်လိုက်သည်။

၃။           သို့ဖြစ်၍  ၂၂.၁၀. ၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၈/၂၀၂၀ အရ သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သော H.S Code 10 digit  ဖြင့် ကုန်စည်လိုင်း (၃၉၃၁) လိုင်း၊ သတင်းလွှာ(၁၈/၂၀၂၁) ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသော H.S Code 10 digit ဖြင့် ကုန်စည်လိုင်း(၃၀၇၀) လိုင်း၊သတင်းလွှာ(၁/၂၀၂၂)ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသော H.S Code 10 digit ဖြင့် ကုန်စည်လိုင်း (၈၂၆) လိုင်းအပါအဝင် ပူးတွဲပါ H.S Code များဖြင့်  သတ်မှတ်ထားသော ကုန်စည်များသည် သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အထက်အပိုဒ် (၂) ပါ လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများအနက် မည်သည့်ကုန်စည်ကိုမဆို ပြည်ပမှပင်လယ်ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းနှင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းများမှ တင်သွင်းရာတွင်  ၂၀၂၂ ခုနှစ် ၊ မတ်လ ၂ ရက်နေ့မှ စတင်၍ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း နှင့်အညီ သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရယူပြီးမှသာ တင်သွင်းခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

၄။           သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော အထက်အပိုဒ် (၃) ပါ ကုန်စည်စာရင်းအား ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေနှင့်အညီ အမိန့်ကြော်ငြာစာ ဆက်လက်ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာလိုက်သည်။

  • အဖွဲ့အစည်း ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန
  • ကဏ္ဍ Import

file_downloadဒေါင်းလုပ်

Related Documents

ဖိုင်အမည် ဘာသာစကား ဖိုင်အရွယ်အစား ဒေါင်းလုပ်
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၆၈/၂၀၂၀ Myanmar 1.34MB file_downloadဒေါင်းလုပ်
သတင်းလွှာ ၁/၂၀၂၂ Myanmar 196.72kB file_downloadဒေါင်းလုပ်
သတင်းလွှာ ၁၈/၂၀၂၁ Myanmar 511.72kB file_downloadဒေါင်းလုပ်